En del av fenomenet - Gävlemodellen

Budgetresarvation landstinget Gävleborg 2011

by Roger Hedlund

Sverigedemokraternas budgetreservation
Landstinget Gävleborg 2011

– ANSVAR

Genom Sverigedemokraterna kommer landstinget, ha som första prioritet att ge medborgarna en god och tillgänglig sjukvård. En akutsjukvård med korta väntetider där alla kan känna sig trygg i att alltid veta att man får hjälp vid akuta händelser. Detta tillsammans med en väl utbyggd närsjukvård är vad som är viktigast för medborgarna i vårt län.

Det här gör vi möjligt genom att ta ansvar och ha ett långsiktigt perspektiv på politiken.
Den negativa ekonomiska situation som ansvariga politiker försatt landstinget i måste snarast brytas. Sverigedemokraterna gick till val på att ta ansvar för landstingets ekonomi och det kommer att vara vårat fokus under mandatperioden. Vår politik utgår från hållbarhet vilket kräver stabil ekonomi.

Riksdag och kommun till landstinget
Landstingets ekonomi är starkt sammankopplad till riksdagens och kommunernas arbete.
Med en ansvarsfull invandringspolitik kan vi säkerställa välfärden. I och med Sverigedemokraternas valframgångar i riksdag och framför allt i länets kommuner, är det nu möjligt att bedriva en bred ansvarsfull politik med en röd tråd av förebyggande satsningar. Detta kommer i längden att innebär ett minskat tryck och behov av landstingets service mot medborgarna.

Bevara nuvarande länsindelning av sjukvården
Vi vill prioritera en tillgänglig vård. Därför gick vi till val på att bevara nuvarande länsindelning som finns för sjukvården och säger nej till storregioner. Genom att väljarna i Gävleborg får utse sina länspolitiker, kan de samtidigt ställa krav, en möjlighet de förlorar i en storregion. Vid bildande av storregion kommer både den akuta vården och närsjukvården att flyttas längre ifrån medborgarna.

Närheten till Akademiska och Karolinska sjukhuset ger länet möjlighet att få tillgång till specialsjukvård. Genom att i större utsträckning köpa tjänster genom dem kan vi tillgodose behovet av specialsjukvård och samtidigt få en långsiktig ekonomiskt stabilt landsting där fokus läggs på att ha en nära tillgänglig sjukvård med korta väntetider på akutsjukhusen. Egen specialsjukvård är dyr och saknar kostnadseffektivitet.

Bara genom nya idéer och tankar kan vi se till att bevara våra sjukhus i länet och förhindra storregionsbildningar som ger en sämre tillgång till behovet av närsjukvård.

Läkarsatsning
Med hjälp av fler läkarsekreterare kommer läkarna att avlastas från administrativt arbete. Detta kombinerat med en satsning på fler specialsjuksköterskor som kan ta över vissa områden från läkarna gör att landstinget kan använda sig effektivare av läkarna som det idag råder en brist av.

Psykiatrin
Omedelbara behandlingsinsatser inom psykiatrin är viktigt för att förebygga långvariga och dyra behandlingar där hela familjer, arbetsgivare med flera blir drabbade när en människa mår dåligt.

Långa väntetider innebära många gånger att patienten går in djupare i sin sjukdom vilket kan förlänga behandlingen och öka kostnaderna.

Barn och ungdomspsykiatrin kommer att byggas ut för att möta det ökade behovet samt för att minska köerna till behandling. Personalen ges specialutbildningar för att effektivare hjälpa människor ut ur sina problematiska livssituationer.

Sverigedemokraterna föreslår att landstingsfullmäktige beslutar:

Att fastställa skattesatsen för 2011 till 11,17 kronor

Att fastställa Sverigedemokraternas förslag till budget för 2011

Att all personal skall behärska svenska språket väl,
detta för att främst garantera patientsäkerhet

Att förbättra närsjukvården genom ökad bemanning och
förlängda öppettider

Att fokusera på akutsjukvård i syfte att förebygga
väntetider och öka patientsäkerheten

Att läkare i större grad ska få utöva sin läkarroll,
detta genom avlastning av läkarsekreterare och
specialsjuksköterskor

Att utöka samarbetet med närliggande landsting i utbyte
av specialsjukvård

Att höja kvalitén på sjukhusmaten i syfte att öka trivseln
och välbefinnandet

Att sätta in omedelbara behandlingsinsatser inom psykiatrin, utbyggnad av barn och ungdomspsykiatrin och specialutbildning av personalen

Att eventuella innevarande extra skatteintäkter (de positiva dynamiska effekterna),
skall användas för att minska landstingets totala nettoskuld

För Sverigedemokraterna

Roger Hedlund
Daniel Persson
Louise Erixon
Börje Strömberg

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post:

Roger Hedlund - Sverigedemokraterna